Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimintapolitiikka

Ylä-Savon Jätehuolto Oy järjestää seitsemän osakaskuntansa jätehuollon ja tarjoaa syntyneille jätteille turvallisen ja viranomaismääräykset täyttävän käsittely- ja loppusijoituspaikan.  Kaikessa toiminnassa noudatetaan asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä muita toimintaan kohdistuvia vaatimuksia.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy sitoutuu parantamaan jatkuvasti laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioidensa hoitoa ja ehkäisemään laadussa tapahtuvia virheitä, tapaturmia ja ympäristön pilaantumista. Osakaskunnille tarjotaan hyvälaatuista ja edullista jätehuoltoa sekä kaikille jätteentuottajille neuvontaa, valistusta ja tiedotusta. Ylä-Savon jätekeskus pyritään pitämään turvallisena ja hygieenisenä asioida ja työskennellä. Töiden jatkuminen turvataan jatkuvalla asioiden ja toimien kehittämisellä ja eteenpäin viemisellä.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n päämääränä on loppusijoitettavien jätteiden määrän vähentäminen. Jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä tehostetaan, ja jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia vähennetään. Myös henkilöstön työturvallisuutta sekä asiakkaiden asioinnin turvallisuutta ja tyytyväisyyttä jätehuoltopalveluihin parannetaan. Henkilöstö on tietoinen oman työnsä ympäristövaikutuksista ja vastaa niiden ehkäisemisestä omalta osaltaan. Ympäristötietoisuutta parannetaan koulutuksella.               

Ylä-Savon Jätehuolto Oy pyrkii vastaamaan kaikkien sidosryhmiensä tarpeisiin ja olemaan mukana kehittämässä kuntien jätehuoltoa. Ympäristöasioista tiedotetaan avoimesti ja rehellisesti kaikille sidosryhmille.