Jätteen siirtoasiakirja

Jätelain (646/2011) 121§ mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta.
Tästä muutoksesta johtuen Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan siirtoasiakirja em. jätteistä 1.11.2012 alkaen.

Siirtoasiakirjan voit tulostaa itse tai jäljentäviä siirtoasiakirjoja voi ostaa Ylä-Savon jätekeskukselta.

Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. Esim. Pilaantuneiden maa-ainesten toimittamisesta; jokaisesta samasta kohteesta tulevasta kuormasta tulee olla oma siirtoasiakirjansa.

Siirtoasiakirja on toimitettava kolmena (3) kappaleena:

  1. Jätteen tuottaja/ haltija täyttää siirtoasiakirjasta kohdan ”Jätteen tuottaja / haltija täyttää”
  2. Jätteen kuljettaja täyttää kohdan ”Jätteenkuljettaja täyttää” tarkistettuaan kuorman ennen kuljetuksen alkamista. Tämän  jälkeen hän antaa yhden kappaleen siirtoasiakirjasta jätteen tuottajalle / haltijalle.
  3. Kuorman saavuttua jätteenkäsittelykeskukseen, keskuksen vastaanotto kuittaa kuorman vastaanotetuksi. Sen jälkeen yksi kappale jää jätteenkäsittelijälle ja kuljettaja saa mukaansa 1kpl, joka jää kuljetusliikkeelle.

Jätteitä, joista jätelaki vaatii siirtoasiakirjan, ei oteta vastaan ilman siirtoasiakirjaa.

Jätteen vastaanottaja veloittaa siirtoasiakirjan vastaisesti toimitettujen jätteiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset jätteen tuottajalta / haltijalta.

Jätteen haltija

- Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on.

- Jätteen haltijan on täytettävä siirtoasiakirja omien tietojen ja jätekuorman sisällön osalta ja vahvistettava annettujen tietojen oikeellisuus.

- Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

- Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Jätteen kuljettaja

- Jätteen kuljettajan on tarkistettava silmämääräisesti, että kuorman sisältö vastaa jätteen haltijan ilmoittamaa.

- Jos jätekuorman sisältö ei vastaa siirtoasiakirjassa mainittua jätettä, jätteen vastaanottajalla on oikeus muuttaa jätelaji.

- Ellei muuta sovittu, jätteen kuljettaja palauttaa siirron päätyttyä yhden siirtoasiakirjan kappaleen jätteen haltijalle säilytettäväksi.

Kotitaloudet

Siirtoasiakirjaa ei vaadita kotitalouksilta, jos he tuovat itse yllä mainittuja kotitaloudessa syntyneitä jätteitä jätekeskukselle. Jos he antavat ne kuljetettavaksi kuljetusliikkeelle, niin kuljetusliike on velvollinen laatimaan siirtoasiakirjan.